ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ

ಉದಯವಾಣಿ 24-08-2017, ಪುಟ 3