ಸುಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಭ 07-01-2014, ಪುಟ 2
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಭ 07-01-2014, ಪುಟ 2