ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ತಿರುಮಕೂಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ: ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಂ.

ಆಂದೋಲನ 23-02-2016, ಪುಟ 6
ಆಂದೋಲನ 23-02-2016, ಪುಟ 6