ತುಮಕೂರು: ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-02-2014, ಪುಟ 1
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-02-2014, ಪುಟ 1

 

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-02-2014, ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-02-2014, ಪುಟ 4

 

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 23-02-2014, ಪುಟ 8
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 23-02-2014, ಪುಟ 8

 

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2014, ಪುಟ 7
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2014, ಪುಟ 7