ತುರುವೇಕೆರೆ: ‘ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬದುಕನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ’

ಉದಯವಾಣಿ 01-12-2015, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 01-12-2015, ಪುಟ 4