ತುರುವೇಕೆರೆ: ಶಿವಕುಮಾರನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ: ಜಯಚಂದ್ರ

ಉದಯವಾಣಿ 31-12-2013, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 31-12-2013, ಪುಟ 4