ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಿಗದ ಮನ್ನಣೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 28-07-2014, ಪುಟ 5
ವಿಜಯವಾಣಿ 28-07-2014, ಪುಟ 5

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29-07-2014, ಪುಟ 2
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29-07-2014, ಪುಟ 2