ಯಕ್ಷಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-08-2017, ಪುಟ 4