ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಶ್ರೀ 71ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 01-12-2015, ಪುಟ 10
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 01-12-2015, ಪುಟ 10