‘ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಸ್ಟ್ರೊ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 06-12-2015, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 06-12-2015, ಪುಟ 3
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 09-12-2015, ಪುಟ 11
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 09-12-2015, ಪುಟ 11