ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಕ್ಕಲಿಗ ಇಲ್ಲವೇ ಗೌಡ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2018, ಪುಟ 2