ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾವೇದಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 28-01-2018, ಪುಟ 10