ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವಕಂಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ, 11-04-2018, ಪುಟ 1
ಹೊಸ ದಿಗಂತ, 11-04-2018, ಪುಟ 4