ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಮನುಷ್ಯನ ಕೃತಕತೆ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಷಾದ

ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 14-10-2015, ಪುಟ 1
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 14-10-2015, ಪುಟ 1
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 14-10-2015, ಪುಟ 4
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 14-10-2015, ಪುಟ 4