ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಮನುಕುಲ ಮಂಗಳನತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ

ಜನ ಮಿತ್ರ 15-10-2015, ಪುಟ 3
ಜನ ಮಿತ್ರ 15-10-2015, ಪುಟ 3