ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಇತಿಹಾಸ ಓದೋರು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿಸೋರು ಕಡಿಮೆ

ಉದಯವಾಣಿ 01-07-2014, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 01-07-2014, ಪುಟ 3