ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 4