ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಸಂಹರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ: ವಾಲಾ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 5
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-12-2015, ಪುಟ 5