“ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಸ್ ಉತ್ಸವ-2015” ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2015, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2015, ಪುಟ 12
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2015, ಪುಟ 5
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2015, ಪುಟ 5