ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ವೈದ್ಯರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 06-09-2018, ಪುಟ 3