ಹಾಸನ: ಧರ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಜಾತಿ ಸಂಕುಚಿತ: ಶಂಭುನಾಥ ಶ್ರೀ

ಉದಯವಾಣಿ 25-03-2016, ಪುಟ 5
ಉದಯವಾಣಿ 25-03-2016, ಪುಟ 5
ಜನ ಮಿತ್ರ 25-03-2016, ಪುಟ 4
ಜನ ಮಿತ್ರ 25-03-2016, ಪುಟ 4
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 25-03-2016, ಪುಟ 2
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 25-03-2016, ಪುಟ 2