ಹಾಸನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ…

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 01-09-2018, ಪುಟ 3