ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ಆಂದೋಲನ 22-03-2016, ಪುಟ 6
ಆಂದೋಲನ 22-03-2016, ಪುಟ 6