ಹುಣಸೂರು: ಬೋಳನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಆಂದೋಲನ 03-05-2014, ಪುಟ 10
ಆಂದೋಲನ 03-05-2014, ಪುಟ 10