ಇಂದಿನಿಂದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಉತ್ಸವ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-11-2015, ಪುಟ 7
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-11-2015, ಪುಟ 7
ಉದಯವಾಣಿ 25-11-2015, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 25-11-2015, ಪುಟ 4