ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಜನ ಮಿತ್ರ 04-03-2016, ಪುಟ 4
ಜನ ಮಿತ್ರ 04-03-2016, ಪುಟ 4