ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 27-6-2018 , ಪುಟ 8