ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 01-12-2015, ಪುಟ 4
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 01-12-2015, ಪುಟ 4