ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 11-09-2017, ಪುಟ 2