ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗದ ಭರವಸೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-09-2017, ಪುಟ 4