ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 30-11-2015, ಪುಟ 3
ಸಂಜೆವಾಣಿ 30-11-2015, ಪುಟ 3