ಕೆ.ಎಂ. ದೊಡ್ಡಿ: ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-08-2017, ಪುಟ 2