ಕೊಡಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ: ಸಾಂತ್ವನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, 02ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018