ಕುಣಿಗಲ್: ‘ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುರು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 08-12-2014, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 08-12-2014, ಪುಟ 12