ಮಂಗಳೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಲ್ಪನೆ 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇತ್ತು: ಡೀವಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 14-12-2015, ಪುಟ 10
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 14-12-2015, ಪುಟ 10