ಮೈಸೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಆಂದೋಲನ 17-11-2015, ಪುಟ 11
ಆಂದೋಲನ 17-11-2015, ಪುಟ 11