ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 03-09-2018, ಪುಟ 3
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 03-09-2018, ಪುಟ 1