ರಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 01-07-2018, ಪುಟ 10