ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕಾವೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉದಯವಾಣಿ 04-12-2015, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 04-12-2015, ಪುಟ 4