ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

ವಿಜಯವಾಣಿ 02-03-2018, ಪುಟ 5