ಸಿಂಘಾಲ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 20-11-2015, ಪುಟ 2
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 20-11-2015, ಪುಟ 2