ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಕಟ್ಟೆ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಾನೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 08-05-2015, ಪುಟ 2
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 08-05-2015, ಪುಟ 2