ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶಾಖಾ ಮಠ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಗುರುನಮನ

ಈ ಸಂಜೆ 21-02-2014, ಪುಟ 8
ಈ ಸಂಜೆ 21-02-2014, ಪುಟ 8