ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ತಿರುಮಕೂಡಲು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 23-02-2016, ಪುಟ 1
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 23-02-2016, ಪುಟ 1
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 23-02-2016, ಪುಟ 5
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 23-02-2016, ಪುಟ 5