ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 22-08-2017, ಪುಟ 3