ಥಣಿಸಂದ್ರ: ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 12-05-2015, ಪುಟ 2
ವಿಜಯವಾಣಿ 12-05-2015, ಪುಟ 2