ತ್ರಿವೇಣಿ: ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು

ಉದಯವಾಣಿ 23-02-2016, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 23-02-2016, ಪುಟ 2