ತುಮಕೂರು: ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಜಾತಿ, ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಬಂಧನ ಸಲ್ಲದು

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-08-2017, ಪುಟ 4