ಯಕ್ಷಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-08-2017, ಪುಟ 4